Condicions generals de venta

Les condicions de venta següents s’apliquen a totes les ventes efectuades per NATURACORPS prop dels seus clients particulars.

Objecte

La botiga en línia de la pàgina web www.naturacorps.com ha estat creada per l’empresa Naturacorps, situada a Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra i és la que gestiona aquesta
pàgina web. Naturacorps es reserva el dret de modificar a tot moment les condicions generals de venta.
Identitat de l’empresa
Naturacorps
N° de Registre Tributari: F-224333-A
Direcció de correu:
Naturacorps
Edif Rebols 1,1 Costa de Nagol Ctra de la Rabassa
AD600 Sant Julià de Lòria ANDORRA
Tel. : 00376 616265            aline.sennegon@gmail.com

Informació relativa als productes

Tal i com ho preveu el Codi del Consum, el client potencial ha de poder informar-se sobre les característiques principals dels productes abans de fer l’encàrrec definitiu.
Naturacorps presenta les característiques dels seus productes en la seva pàgina web. Les fotografies no són contractuals. Naturacorps es reserva el dret de substituir un sabó de forma
rectangular per un altra forma amb el mateix pes. Les ofertes presentades per Naturacorps són vàlides dins els límits de les existències disponibles.
Els sabons Naturacorps s’han de conservar en un lloc protegit de l’humitat, de les temperatures massa elevades i de la llum massa forta.

Encàrrec i confirmació

Qualsevol encàrrec implica l’adhesió sense restricció ni reserva a aquestes condicions generals de venta. Des del moment en què el comprador hagi efectuat el seu encàrrec desprès d’haver fet
un clic en « Validar », es considera que ha acceptat amb coneixement de causa i sense reserva les condicions generals de venta, els preus, volums i quantitats dels productes en venta i encarregats.
El comprador haurà de rebre la confirmació de Naturacorps mitjançant correu electrònic enviat a la direcció indicada per ell mateix. La venta no serà definitiva fins que Naturacorps no hagi procedit a enviar la confirmació de l’encàrrec al comprador i cobrat l’import íntegre. S’aconsella al comprador que conservi aquesta informació en un document imprès o informàtic.

Preus i modalitats de pagament

Els preus indicats a la pàgina poden ser modificats en tot moment. Aquesta modificació es notificarà al comprador abans que efectuï l’encàrrec. Els preus cobrats són els preus vigents al
moment de l’encàrrec. Els preus indicats són en euros (taxes incloses) però no inclouen les despeses d’enviament.
Naturacorps proposa diverses modalitats per pagar l’encàrrec :
 Xec (postal o bancari) : únicament per França, amb ordre a Naturacorps. El xec s’haurà d’enviar a Naturacorps – Edif Rebols 1,1 Costa de Nagol Ctra de la Rabassa AD600 Sant
Julià de Lòria ANDORRA
 Targeta bancària : El tractament del seu pagament és segur, es transfereix la transacció a un sistema que garanteix un procés de conformitat amb la seguretat bancària. Aquesta solució tècnica no ens permet intervenir en la fase de cobrament.

Prova de la transacció i del cobrament

 
Les dades enregistrades pel sistema d’informació i de pagament de la pàgina web www.naturacorps.com tenen un valor probatori, excepte error manifest del qual el client té la càrrega de la prova.

Modalitats d’entrega

Els productes s’entreguen sigui per CORREUS, sigui per qualsevol altre mitjà, a elecció del comprador i sota proposta de la pàgina web. L’entrega s’efectuarà a l’adreça indicada pel
consumidor en el formulari d’encàrrec. El client rebrà un mail informant-lo de que el seu paquet ja ha sortit.
Es demanarà al comprador una participació a les despeses d’enviament en funció de les dimensions, el pes del paquet i l’opció escollida per aquest.
Pels països estrangers i els territoris i departaments d’ultramar, us preguem que consulteu Naturacorps per la cobertura de les despeses d’enviament.

Dret de retracte

En virtut de les disposicions del Codi del Consum, el comprador té un termini de catorze (14) dies des de la recepció del seu encàrrec per retornar l’article lliurat i canviar-lo o demanar un
reemborsament, a la seva lliure elecció, sense cap penalització excepte les despeses de retorn. El client haurà d’informar Naturacorps per telèfon o mail de la seva decisió abans de retornar la
mercaderia. Les despeses de retorn aniran a càrrec del comprador. Aquest podrà retornar els productes que no vulgui pels seus propis mitjans. El valor dels productes retornats li serà abonat,
exceptuant les despeses d’enviament inicials en un termini de 14 dies. El producte s’haurà de retornar dins el seu embalatge d’origen, en el seu estat d’origen, nou i sense usar. Per realitzar un retorn, el client haurà de seguir el procediment següent :

– Indicar el retorn per mail a info@naturacorps.com.
– Preparar el paquet que contingui els productes i la factura i indicar els productes retornats. Us preguem que no obriu ni enceteu el producte per tal de poder facilitar el retorn i la feina del nostre
taller logístic. Els productes hauran d’estar protegits per tal de que arribin als nostres locals en perfecte estat.
– Envieu el paquet a la següent adreça :
Naturacorps
Ed Rebols, 1.1 Costa de Nagol  Ctra de la Rabassa
AD600 Sant Julià de Lòria
Andorra
El retorn dels productes es farà a càrrec del client i sota la seva responsabilitat. Els productes i cofrets s’han de retorn sense falta a Naturacorps en un perfecte estat de revenda, en el seu estat d’origen (condicionament, accessoris, instruccions…) degudament tancats i sense encetar. En el cas que els productes o cofrets arribessin incomplets, danyats, deteriorats, encetats, o si
l’embalatge estès deteriorat, no es faria cap devolució, ni mitjançant val de compra ni canvi. Una vegada s’hagi processat i validat el retorn, rebrà el procediment que haurà de seguir pel
reemborsament o l’ús del seu val de compra.

Llei aplicable

Aquestes condicions generals estan sotmeses a la Llei andorrana. En cas de litigi o de reclamació, el consumidor es dirigirà prioritàriament a Naturacorps per trobar un solució de comú
acord. Desprès i en cas de recurs, el consumidor podrà efectuar una queixa prop del seu tribunal.

Informàtica i llibertats

De conformitat amb la Llei de l’informàtica i de les llibertats, el client té un dret d’accés i de rectificació de les seves dades que pot exercir a tot moment dirigint-se a info@naturacorps.com.